Nettisivut-header-v3 26.3.2023

Sami

Kuka minä olen?

Olen Sami Ryynänen, kokenut vaikuttaja, jonka elämäntyönä on ollut palkansaajien edunvalvonta. Haluan omalla toiminnallani rakentaa parempaa työelämää ja auttaa muita pärjäämään nopeasti muuttuvassa työelämässä. Jos haluamme turvata ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, on meidän huolehdittava siitä, että hyvinvointiyhteiskunta tarjoaa meille jokaiselle sellaiset palvelut, jotka kantavat elämän ylä- ja alamäissä. Tavoitteeni eduskuntavaaleihin rakentuvat näiden ajatusten pohjalle.

Matkani kohti tätä pistettä, jossa tavoittelen ihmisten luottamusta ja paikkaa eduskunnassa, on ollut mutkainen ja monipuolinen. Viimeiseen 43 vuoteen on mahtunut paljon sellaista, jonka tiedän antavan minulle mainiot eväät toimia aktiivisena ja aikaansaavana kansanedustajana. Olen työskennellyt yli 10 vuotta Nesteen Porvoon jalostamon pääluottamusmiehenä. Toimin myös Teollisuusliiton hallituksen jäsenenä sekä Porvoon kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäsenenä. Vapaa-aikani täyttää ralliharrastukseni, erilainen liikunta ja ajanvietto ystävien kanssa.

Politiikan on perustuttava tosiasioihin ja yhdessä tekemiseen. Irtopisteiden keräämiselle ja oman edun tavoittelulle ei ole tilaa. Minä haluan olla mukana tekemässä rehellistä politiikkaa, jonka keskiössä on ihminen. Minulle politiikka on yhteisten asioiden hoitamista ja itsensä likoon laittamista toisten hyväksi.

Tullessani valituksi kansanedustajaksi aion tehdä töitä sen eteen, että yli kahden miljoonan palkansaajan ääni kuuluu ja vaikuttaa päätöksentekoon. Tavoitteena pitää olla turvallinen ja reilu Suomi meille kaikille.

Keskeisimmät luottamustoimeni

 • Porvoon kaupunginvaltuuston jäsen
 • Porvoon kaupunginhallituksen jäsen
 • Porvoon Energian hallituksen jäsen
 • Kehitysyhtiö Posintran hallituksen jäsen
 • Nesteen Porvoon jalostamon pääluottamusmies
 • Teollisuusliiton hallituksen jäsen

Aikaa eduskuntavaaleihin

_NLP6931

Teemat

Ammatillinen koulutus kunniaan

Ammatillinen koulutus on tärkeä osa koulutusjärjestelmäämme ja laajennettua oppivelvollisuutta. Meidän pitää varmistaa, että jokainen opiskeleva nuori tai aikuinen valmistuu osaavana ammattilaisena työelämään. Ammatillisen koulutuksen laatu ja työelämän tarvitseva osaava työvoima pitää turvata. Koulupäivien pitää olla yhtenäisiä, lähiopetuksen riittävää ja yhteyksien työelämään tiiviitä. Opiskelijan oppimista ja jaksamista pitää tukea riittävän yksilöllisen ohjauksen ja opiskelijahuollon palveluiden avulla. Koulutus antaa avaimet työelämään, mutta myös laajemmin tulevalle elämänpolulle. Koulutusjärjestelmän pitää turvata jokaiselle nuorelle lähtökohdista ja lompakon paksuudesta riippumatta mahdollisuus kasvaa, kehittyä ja pärjätä.

Minun tavoitteenani on

 • Ammatillisen koulutuksen rahoitusta lisätään, jotta voidaan turvata ammatillisen koulutuksen laatu sekä riittävä lähiopetus, ohjauspalvelut ja oppimisen tuki jokaiselle opiskelijalle.
 • Opiskelijoiden opiskelukykyä, jaksamista ja mahdollisuutta menestyä opinnoissa parannetaan lisäämällä opiskeluhuollon palveluita ja panostamalla erityisesti mielenterveyden ongelmien hoitoon ja ehkäisyyn.
 • Toimivilla ja saavutettavilla opiskeluhuollon palveluille varmistetaan, että jokainen opiskelija siirtyy hyvinvoivana ja työkykyisenä työelämään.
 • Onnistuneeksi osoittautuneen oppivelvollisuusuudistuksen toimeenpanoa pitää tukea varmistamalla riittävä rahoitus opetuksen järjestämiseen sekä oppimateriaalien ja työvälineiden hankintaan.
 • Oppisopimuskoulutusta lisätään, jotta erityisesti nuorilla olisi useampia yksilöllisiä polkuja työelämään ja erilaisia mahdollisuuksia kehittää osaamistaan ja kasvaa ammattilaiseksi.

Parempi työelämä

Työelämä muuttuu ja monimutkaistuu. Reilu sopimisen kulttuuri on koetuksella, kun työehdoista neuvottelu siirtyy entistä enemmän paikallistasolle. Työelämän muutoksessa on tärkeää tukea jokaista palkansaajaa ja varmistaa, että työn tekemisen ehdot ovat jatkossakin kaikille reilut. Työelämään tarvitaan joustoja, joilla tuetaan jaksamista. Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen sekä oman työkuorman keventäminen raskaassa elämänvaiheessa tai työuran loppupuolella pitää olla mahdollista. Työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen pitää panostaa, pelkät puheet eivät riitä. Työelämää pitää kehittää sopien, ei repien. Ja lainsäädännöllä varmistaa, että hyvä työelämä toteutuu ihan jokaiselle.

Minun tavoitteenani on

 • Jokaiselle oikeus lyhentää omaa työaikaansa, jotta työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen tai oman työkuorman keventäminen helpottuu.
 • Jokaiselle työikäiselle luodaan mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan työuran aikana ottamalla käyttöön osaamistilit, joiden kautta yhteiskunta tukee taloudellisesti kouluttautumista ja sen aikaista toimeentuloa.
 • Työhyvinvointia parannetaan nostamalla työterveyshuollon minimitasoa, mikä turvaa jokaisella työelämässä olevalle nykyistä paremmat terveydenhuollon palvelut.
 • Varhaiskasvatuksesta tehdään maksutonta, jotta vanhempien työllistyminen helpottuisi ja yhä useampi lapsi osallistuisi varhaiskasvatukseen saaden paremmat lähtökohdat kasvuun, kehittymiseen ja oppimiseen.
 • Työpaikkojen luottamushenkilöiden asemaa vahvistetaan lainsäädännöllä ja varmistetaan, että paikallisesti työehdoista neuvoteltaessa työntekijöitä edustaa aina luottamushenkilö.

Asumisen kustannukset kuriin

Koti on meille kaikille tärkeä paikka. Asumiskustannukset ovat suurin yksittäinen kulu lähes jokaiselle meistä. Suoraan ja välillisesti asumiseen liittyvät kulut ovat nousseet voimakkaasti ja se ajaa erityisesti pienituloiset ahtaalle. Asumiskustannukset eivät saa nielaista koko palkkaa ja jokaisella meistä pitää olla mahdollisuus asua omia tarpeitaan ja elämäntilannettaan vastaavassa asunnossa. Asuntojen hintojen nousu pitää saada kuriin riittävän suuren asuntotuotannon avulla. Kun on kysyntää, pitää olla myös riittävästi tarjontaa. Aina työpaikka ei löydy oman kodin läheltä. Työssäkäyntialueita voidaan laajentaa kehittämällä sujuvampia liikenneyhteyksiä ja huolehtimalla teiden kunnosta.

Minun tavoitteenani on

 • Pidetään asuntojen hinnat kurissa varmistamalla riittävä asuntotuotanto ja panostamalla erityisesti kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon.
 • Otetaan käyttöön valtion tukema omistusasuntotuotanto ja luodaan sen avulla yhä useammalle mahdollisuus kohtuuhintaiseen omaan asuntoon.
 • Estetään energiakustannusten nousua laajalla energiaremonttituella, jota kohdennetaan energiatehokkuutta parantaviin ja päästöjä vähentäviin remontteihin.
 • Annetaan Loviisan ydinvoimalalle jatkolupa, jotta voidaan turvata sähköntuotannon huoltovarmuutta ja estää sähkön hinnan nousua.
 • Panostetaan tulevaisuuden liikenneyhteyksiin turvaamalla Itäradan suunnittelun sujuva edistyminen ja käynnistämällä rakentamisvaiheen rahoituksen varmistaminen.
 • Lisätään perusväylänpidon rahoitusta, jotta Suomen tiet ja rautatiet saadaan kuntoon eikä lisää korjausvelkaa synny.

Turvallisempi Suomi

Suomen turvallisuusympäristö on pysyvästi muuttunut. Kyse ei ole pelkästään sotilaallisesta turvallisuudesta vaan myös ihan tavallisista arjessa kohtaamistamme asioista. Jengiytymistä ei saa päästää rantautumaan Suomeen, eriarvoisuuskehitystä pitää torjua ja yhteiskunnan keskusteluilmapiiriä pitää tervehdyttää. Meidän jokaisen kokema turvallisuuden tunne on yksilöllinen yhdistelmä monia asioita. Tarvitsemme laajoja panostuksia kokonaisturvallisuuteen, jotta jokainen meistä voi tuntea olevansa turvassa omassa arjessaan.

Minun tavoitteenani on

 • Lisätään turvallisuuden tunnetta kasvattamalla poliisien määrää lähemmäs pohjoismaista tasoa.
 • Huolehditaan uskottavasta maanpuolustuksesta ylläpitämällä laajaa asevelvollisuutta sekä uudistamalla puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen kalustoa ja järjestelmiä.
 • Ehkäistään jengiytymistä lisäämällä kotouttamisen resursseja ja panostamalla kouluissa tehtävään ennaltaehkäisevään työhön.
 • Tervehdytetään yhteiskunnan keskusteluilmapiiriä tekemällä vihapuheesta ja maalittamisesta selkeästi rangaistava teko.

Lisää työpaikkoja Suomeen

Työ luo toimeentuloa, turvaa ja hyvinvointia. Hyvinvointiyhteiskunta rakentuu korkean työllisyysasteen varaan. Kun on työpaikkoja ja työllisiä, on myös monta kautta kertyviä verotuloja, joilla turvaamme meille kaikille tärkeän hyvinvointiyhteiskunnan palvelut. Suomen työllisyysaste on jo noussut lähelle muita pohjoismaita, mutta tavoite pitää asettaa vielä ylemmäs. Vakaa ja luotettava yhteiskunta luo yrityksille hyvät edellytykset toimia ja työllistää. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta luo pohjaa uudelle ja siihen pitääkin panostaa entistä enemmän. Meidän pitää panostaa uusien työpaikkojen syntymiseen, työllisyysasteen nousuun ja siihen, että jokaisella on mahdollisuus työllistyä ja pysyä työelämässä.

Minun tavoitteenani on

 • Turvataan hyvinvointiyhteiskunnan palvelut korkean työllisyysasteen ja laajan veropohjan avulla. Lasketaan ansiotuloverotusta erityisesti pieni- ja keskituloisilta.
 • Pidetään Suomi vakaana, luotettavana ja ennustettavana toimintaympäristönä, joka on hyvä paikka yrityksille toimia ja työllistää.
 • Nostetaan työllisyysastetta, mutta tehdään se reilusti, ei työntekijöiden selkänahasta repimällä.
 • Lisätään panostuksia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan siten, että vuonna 2030 Suomessa käytetään 4 % / BKT TKI-toimintaan.
sami_symboli_nimi_www_RGB_tummalle – muokattu

Uutiset

Katso kaikki uutiset täältä.

Viikko 13 – viimeinen viikko ennen vaaleja!

Viimeinen viikko kampanjointia ja sitten sunnuntaina jännitetään millainen tulos tulee!🤩 MAANANTAI 27.3.2023 Vantaa Tikkurila vaalimökki klo 12Vantaa Korson vaalimökki klo 14Vantaa Koivukylä vaalimökki klo 15Porvoo Gammelbacka klo 15.30Porvoo Kevätkumpu klo 16.45 TIISTAI 28.3.2023K ...

Sami ja Miapetra Porvoossa

Tule keskustelemaan päivän polttavista aiheista perjantaina 24.3.2023! Olemme Miapetra Kumpula-Natri kanssa Porvoossa Lundinaukiolla pitämässä vaalitelttaa klo 17.00-18.15! Klo 18.30-19.30 pidämme keskustelutilaisuuden aiheesta vihreä siirtymä Rafaels Bistrossa! Keskustelutilaisuuteen voi ...

Ennakkoäänestys alkaa!

ENNAKKOÄÄNESTYS ALKAA TÄNÄÄN! Haluan omalla toiminnallani rakentaa parempaa työelämää ja auttaa muita pärjäämään nopeasti muuttuvassa työelämässä. Työelämän pitää olla reilua ja oikeudenmukaista kaikille ja sen turvaaminen lainsäädännöllä on minun agendallani. Työelämää pitää kehittää sopie ...

Samin ja Antin pullakahvit

Tervetuloa minun ja Antti Lindtman pullakahveille Rafael's Bistroon Keskiviikona 22.3.2023 klo 11-12! Tule vaihtamaan kuulumiset pullan ja kahvin äärellä! Nähdään keskiviikkona Rafael's Bistrossa (Piispankatu 28, Porvoo)!

Viikko 12

MAANANTAI 20.3.2023 Vantaan Tikkurilan vaalimökki tikkuraitilla klo 11.00-12.00 Vantaan Koivukylässä klo 12.30-13.30 Vantaan Korson Metsotori vaalitupa klo 14.30-15.30 Askolan Monninkylän Salella klo 16.00-16.45 TIISTAI 21.3.2023 Vantaan Koivukylän S-marketilla klo 11.00-13.00 ...

Kirjoitukset

Katso kaikki kirjoitukset täältä.

Myös eläkkeiden pitää nousta hintojen noustessa

Valtiovarainministeriön (VM) valmistelema Julkisen talouden meno- ja rakennekartoitus on tarkoitettu työkalupakiksi seuraaviin hallitusneuvotteluihin. Kartoitukseen on koottu runsaasti erilaisia vaihtoehtoja julkistalouden säästöiksi. VM on yllättäen ottanut silmätikuksi eläkejärjestelmien indek ...

Kipeä kiky

Vuonna 2016 työntekijät kantoivat yhteiskunnallista vastuuta vaikeassa taloudellisessa tilanteessa Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi ja sen tuloksena syntyi kilpailukykysopimus eli tuttavallisemmin kiky. Käytännössä valinta tehtiin kahden huonon vaihtoehdon välillä, jotka keskustan, kokoomuksen j ...

Sami Ryynänen 262

🌹 Olen Sami Ryynänen, kokenut vaikuttaja, jonka elämäntyönä on ollut palkansaajien edunvalvonta. Olen SDP:n ehdokkaana Uudellamaalla kevään eduskuntavaaleissa. Minua voit äänestää numerolla 262! 🌹 Haluan omalla toiminnallani rakentaa parempaa työelämää ja auttaa muita pärjäämään ...

Estetään kohtuuton energiakustannusten nousu

Moni kotitalous on kamppaillut läpi talven korkeiden energiahintojen kanssa. Kustannusten nousu on ajanut liian monen kotitalouden aivan liian ahtaalle. Vaikka lähitulevaisuus näyttää valoisammalta, on monella silti huoli seuraavasta talvesta. Nyt koettu tilanne ei saa toistua. Varautuminen tule ...

Lisää oppisopimuskoulutusta erityisesti nuorille

Oppisopimuskoulutus on erinomainen väylä työelämään, mutta aivan liian harvalla on mahdollisuus sitä käyttää. Mahdollisuuksia hankkia ammattiosaamista oppisopimuskoulutuksella pitää lisätä.  Jotta oppisopimuspaikkoja syntyisi lisää, pitää yritysten tietoutta oppisopimuskoulutuksen mahdollis ...

Ammatillisen koulutuksen rahoitus on turvattava

Ammatillisen koulutuksen laatuun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Laatu varmistetaan sillä, että oppilaitoksilla on riittävät resurssit tarjota korkeatasoista opetusta ja riittävää ohjausta. Ammatillisen koulutuksen rahoitus tulee turvata vähintään nykyisellä tasolla seuraavalla vaalikaudella. ...

Liity tukijoukkoihin

Voit liittyä tukijoukkoihini helposti sähköisen lomakkeen kautta. Täytä vain tietosi ja kampanjatiimistäni ollaan sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Kerro myös samalla, saako nimesi julkaista tukijalistallani. 

Kampanjassa riittää tekemistä jokaisen omien kiinnostuksen kohteiden ja osaamisen mukaan. Voit esimerkiksi tulla auttamaan yleisötilaisuuksissa, jakaa esitteitäni, levittää päivityksiäni sosiaalisessa mediassa tai vain olla tukijalistallani ja äänestää. 

Tule siis mukaan auttamaan matkaani kohti eduskuntaa!

Tue kampanjaani lahjoittamalla

Onnistunut vaalikampanja vaatii hyvän ja sitoutuneen ehdokkaan lisäksi laajan tukiryhmän sekä riittävät taloudelliset resurssit. Erityisesti Uusimaa on Suomen suurimpana vaalipiirinä haastava ja kallis kampanjoinnin kannalta. Siksi pyydän tukeanne vaalikampanjaani. Olen erittäin kiitollinen kaikesta saamastani tuesta, on se sitten kymppejä tai satasia. Saat itse vapaasti päättää, millaisen tuen vaalikampanjaani haluat osoittaa. Jokainen saamani euro on tärkeä ja menee lyhentämättömänä vaalikampanjaani.

Vaalikampanjaani tukea osoittavan on hyvä huomioida vaalilain säädökset. Yhdeltä taholta saatu tuki ei saa olla enempää kuin 6000 euroa. Tuen antajan nimeä ei saa julkaista ilman tukijan lupaa, mikäli tuki on alle 1500 euroa. Jos tuki on yli 1500 euroa, nimi on julkaistava vaalirahoitusilmoituksen yhteydessä.

Helpoiten lahjoittaminen onnistuu SecuryCast -palvelun kauatta, johon pääset alla olevasta “LAHJOITA” -painikkeesta. Sieltä voit nopeasti ja kätevästi tehdä haluamasi suuruisen lahjoituksen ja maksaa sen verkkopankilla, maksukortilla tai MobilePayllä. Halutessasi voit myös osoittaa tuen perinteisellä tilisiirrolla alla olevin tiedoin.

Tilitiedot lahjoituksille

Saaja: Hamarin ja Gammelbackan Demarit HTY ry

Tilinumero: FI04 5358 0620 3170 13

Viesti: Sami Ryynänen 2023 vaalituki

Pankki: Uudenmaan Osuuspankki

_NLP6139

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä täyttämällä alla olevaan lomakkeeseen tietosi ja kirjoittamalla viesti. Paina "Lähetä", kun olet valmis.

  Sami Ryynänen

  eduskuntavaaliehdokas

  puh. 050 458 2218

  sami@samiryynanen.fi